رادیومتر GRAETZ
Graetz دستگاه
رادیومتر GRAETZ
Graetz دستگاه

رادیومتر محیطی GRAETZ X5C plus


رادیومتر محیطی (دوزیمتر محیطی)

Radiation Dose Rate Measuring System
مدل : دزیمتر محیطی GRAETZ – X٥C plus