RDS-30 رادیومتر
رادیومتر RADOS 30
RDS-30 رادیومتر
رادیومتر RADOS 30

رادیومتر دیجیتالی محیطی RDS-30


رادیومتر دیجیتالی محیطی RADOS-30

رادیومتر دقیق و باکیفیت محیطی Rados مدل RDS-30 ساخت کشور فنلاند،جهت سنجش و اندازه گیری پرتوهای محیطی یا اشعه های نشتی از چشمه های پرتو زا و نیز دستگاه های مخصوص عکس برداری در بیمارستان ها از رادیومتر محیطی استفاده می کنند.

رادیومتر دیجیتالی محیطی RDS-30

رادیومتر رادوس Rados RDS-30