نشت یاب گاز شهری DT-3308

نشت یاب دیجیتال گاز شهری سی ای ام مدل CEM GD-3308


نشت یاب دیجیتال گاز شهری سی ای ام مدل CEM DT-3308

نشت یاب دیجیتال گاز شهری ارزان قیمت مدل CEM DT-3308 با قابلیت اندازه گیری میزان غلظت گاز تا 10000 PPM و ثبت مقادیر کمینه بیشینه و فریز غلظت اندازه گیری شده برای کاربر جهت انجام پروسه غلظت سنجی کاربر از ویژگی ها بارز نشت یاب دیجیتال گاز شهری سی ای ام مدل CEM DT-3308 می باشد.